Previous Page  6 / 36 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 6 / 36 Next Page
Page Background

4

V L A A M S E H O G E S C H O L E N R A A D

• Rationeel en transparant onderwijsaanbod

• Learning analytics

• Procedure wijzigingen opleidingsaanbod

• Engelse benaming bacheloropleidingen

• Factoren ter bevordering van doorstroom

• Bespreking voorstel van decreet met

impact op programmatieprocedure

• Kennisdeling over strategische plannen

binnen de hogeschool

• Decretale evaluatie van het accreditatiestelsel en instellingsreview

• Voorbereiding structureel overleg met de Nederlands-Vlaamse Accreditatie Organisatie

(NVAO) en overheid in het klankbordoverleg over toekomstig kwaliteitszorgsysteem en

voorstel van decreet

VEERLE HENDRICKX

KAREL DE GROTE HOGESCHOOL

LUC VAN DE VELDE

ERASMUSHOGESCHOOL

BRUSSEL

D

e werkgroep onderwijsbeleid sprak, onder meer naar aanleiding van een geplande

decreetswijziging om de programmatieprocedure voor nieuwe opleidingen of de

wijzigingsprocedure voor vestigingsplaatsen te veranderen, over een andere, zinvollere

manier om een doelmatig opleidingsaanbod te realiseren. Dat opleidingsaanbod moet

voldoende wendbaar zijn en proactief kunnen inspelen op de noden van de arbeidsmarkt

en de samenleving. Een aantal tijdelijke werkgroepen zijn daarom opgericht met als

doel oplossingen uit te werken, zowel voor de korte als voor de lange termijn. Om deze

oefening in alle rust en onbevangen te kunnen uitvoeren, spraken de hogescholen in

2017 af om in 2018 geen aanvragen voor nieuwe bachelor- of masteropleidingen in te

dienen (een vrijwillig moratorium, red.).

D

e hogescholen zijn verantwoordelijk voor de kwaliteitsbewaking van hun onderwijs

en hun opleidingen. Ze betrekken daarbij de studenten, alumni, externe deskundigen

uit het werkveld en internationale deskundigen. Ook in 2017 hebben de hogescholen

grote inspanningen geleverd om kwaliteit te borgen in hun onderwijsbeleid en

beleidsuitvoering.

De werkgroep onderwijsbeleid ondersteunt de raad van bestuur in

zijn beleidsvoering en besluitvorming rond alle onderwijsgebonden

materies. We kiezen uitdrukkelijk voor kennisdeling en uitwisseling van

goede praktijken. De focus ligt in de eerste plaats op een innovatief en

proactief opleidingsaanbod, maar evenzeer op het uitbouwen van goede

ondersteunende praktijken voor -in, door – en uitstroom van studenten.

Met het nieuw stelsel voor kwaliteitszorg in Vlaanderen werd aan

hogescholen en universiteiten autonomie en vertrouwen geschonken.

De praktijk wijst uit dat de instellingen deze uitgestoken hand hebben

aangenomen en dat alle hogescholen aan de slag zijn om een volwaardige

kwaliteitscultuur vorm en inhoud te geven.

Kwaliteitsvol onderwijs maak je samen